Szukasz pracy?
U nas znajdziesz najlepsze oferty z regionu
Dodaj ofertę pracy
<< Wróć

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia w Barczewie
Powiat olsztyński
Praca stała
Księgowość, finanse
MIEJSCE PRACY: Barczewo, powiat olsztyński

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:
- bezpośredni nadzór i kontrola nad prawidłowym przebiegiem prowadzenia rachunkowości Miejskiego Zespołu Oświaty i Zdrowia w Barczewie oraz jednostek obsługiwanych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
- prowadzenie rachunkowości oraz gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami Miejskiego Zespołu Oświaty i Zdrowia
w Barczewie oraz jednostek obsługiwanych,
- sprawowanie kontroli i nadzoru nad gospodarką finansową jednostek obsługiwanych,
- dokonywanie w ramach kontroli wewnętrznej:
- wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
- wstępnej i bieżącej kontroli funkcjonalnej w zakresie powierzonych obowiązków,
- wstępnej kontroli legalności dokumentów dotyczących wykonywania planów finansowych jednostek oraz ich zmian,
- następnej kontroli operacji gospodarczych jednostek stanowiących przedmiot księgowań,
- nadzór nad terminową ewidencją księgową i finansową operacji gospodarczych
na kontach jednostek obsługiwanych,
- analiza wykorzystania środków przydzielonych z budżetu lub środków pozabudżetowych będących w dyspozycji Miejskiego Zespołu Oświaty i Zdrowia
w Barczewie,
- opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez dyrektora jednostki w sprawach finansowych,
- terminowe sporządzanie sprawozdań finansowych i budżetowych wymaganych przez jednostkę nadrzędną oraz sporządzanie innych sprawozdań na potrzeby wewnętrzne jednostki,
- prowadzenie ewidencji analitycznej środków trwałych,
- dokonywanie wyceny aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego
dla Miejskiego Zespołu Oświaty i Zdrowia w Barczewie oraz jednostek obsługiwanych,
- dokonywanie umorzeń środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
- opracowywanie planów finansowych obsługiwanych jednostek oraz zmian planów w toku realizacji,
- współpraca z dyrektorami jednostek obsługiwanych, w zakresie przygotowywania przez nich planów oraz zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych,
- bezpośredni nadzór i organizacja pracy podległych pracowników oraz komórek organizacyjnych MZOiZ podległych bezpośrednio głównemu księgowemu,
- nadzór nad sporządzaniem poleceń przelewu na rzecz kontrahentów, przekazywanie dochodów do organu prowadzącego,
- wstępne kontrolowanie legalności dokumentów dotyczących wykonania budżetu i ich analiza,
- sporządzanie sprawozdań budżetowych, finansowych, zestawień, analiz finansowych,
- przeprowadzanie bieżącej analizy z zakresu wykonania planu dochodów i wydatków,
- należyte przechowywanie i zabezpieczenie oraz archiwizowanie dokumentów finansowo-księgowych,
- wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
- współpraca w zakresie realizacji powierzonych zadań oraz zadań zleconych przez Dyrektora MZOiZ,
- wykonywanie innych niewymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez dyrektora jednostki należą do kompetencji głównego księgowego.

RODZAJ UMOWY: Umowa o pracę na czas określony

DATA ROZPOCZĘCIA: 01.06.2023

WYNAGRODZENIE BRUTTO: od 5 500 PLN

WYMAGANIA KONIECZNE:
- Wykształcenie średnie zawodowe, ekonomiczne
- Zawód Księgowy (wymagany staż - lata: 3)

POZOSTAŁE WYMAGANIA: Staż pracy ogółem - lata: 3

INNE WYMAGANIA:
- minimum średnie ekonomiczne wykształcenie
- 3 letni staż pracy w księgowości.
Opublikowano: 16-05-2023 | ID: 2480